Prikupljanje i katalogizacija

Prikupljanje i uvrštavanje artefakata (predmeta, fotografija, sportskih rekvizita, pehara, pisama, crteža, sveski, dokumenata, video materijala, itd) u muzejsku zbirku Kuće sporta vršit će se prema uređenim muzeološkim standardima. Prema porijeklu i vrsti predmeta formirat će se muzejske zbirke: za svaki od 13 sportova + Tamburaški orkestar, te prostor za navijače i medije u formi zbirke klubskih ali i ličnih predmeta i priča, zbirka fotografija, zbirka pisama, zbirka sveski i dokumenata, pehara, rezultata .

Osobi koja donese artefakte u Muzej pripremit će se potvrda koja sadrži: kratak opis ili naziv artefakata, datum predavanja, ime i potpis osobe koja je primila artefakte ispred Muzeja, ime, potpis i kontakt osobe koja je predala artefakte Muzeju.

Potvrda se priprema u tri primjerka od kojih se jedan daje osobi koja je predala artefakte, dok preostala dva ostaju u Muzeju.

Osim toga, ova potvrda sadržavat će i informacije o uslovima pristanka na video intervju i na digitalizaciju priloženih dokumenata / predmeta, odnosno na dalje korištenje istih od strane Kuće sporta (Izjava o doprinosu).